KunstPost wordt

Algemeen Nut Beogende Instelling

news_info-1
Naam Stichting KunstPost
KvK Haaglanden 27328209
RSIN
820004649
Bezoekadres LOOkatie364, Het Kleine Loo 364, 2592 CK in Den Haag (Mariahoeve)
Postadres Kornalijnhorst 128, 2592 HZ Den Haag (Mariahoeve)
Rekening
NL25 TRIO 0786 8286 68 t.n.v. Stg KunstPost te Den Haag
Doelstelling
  • Het bevorderen van het culturele klimaat in stadsdeel Haagse Hout en regio Haaglanden
  • Het bevorderen van de sociale samenhang in stadsdeel Haagse Hout en regio Haaglanden
  • het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

BELEIDSPLAN

KunstPost tracht haar doelen te verwezenlijken door panden (non-profit) te beheren zodat kunstenaars, makers en sociaal/maatschappelijk initiatieven werkruimte hebben in stadsdeel Haagse Hout en in de regio. KunstPost organiseert (leefbaarheids-)projecten in de wijk Mariahoeve en in stadsdeel Haagse Hout met als doel om mensen met elkaar verbinden waarbij kunst en het samen maken en/of genieten van kunst de aanleiding vormt om elkaar te ontmoeten. Daarnaast bieden we educatieprojecten aan voor (basis)scholen en andere instellingen waarbij kunst en verbinding centraal staan.

Tevens bieden we aan: “kunst op maat”, waarbij we op maat gemaakte kunstwerken maken, passend bij de gelegenheid waarvoor ze bedoeld zijn. Verder bieden we aan: “workshops en cursussen van aangesloten kunstenaars” om hen meer naamsbekendheid te geven.

BESTUUR                 (bestuur@KunstPost.nl)

Voorzitter Hans Maltha Hans@Kunstpost.nl
Secretaris Aletta de Ruiter Aletta@Kunstpost.nl
Penningmeester Reinier Kleinloog Reinier@Kunstpost.nl
DIRECTIE
Directeur Hubertine Langemeijer Hubertine@Kunstpost.nl

 

BELONINGSBELEID

KunstPost is een vrijwilligersorganisatie, begeleid door een betaalde kracht (ZZP). Deze ZZP-er ontvangt een sociaal redelijke uurvergoeding. De vrijwilligers ontvangen bij aanvang een vrijwilligersovereenkomst waarin de rechten en plichten van de vrijwilliger geregeld zijn en waardoor zij ook vallen onder de Haagse Polis.

Beloningsbeleid bestuursleden

Onze bestuursleden zijn onbezoldigd, zoals ook in de statuten van Stichting KunstPost is bepaald. Zij kunnen jaarlijks een vrijwilligersvergoeding ontvangen die maximaal gelijk is aan het hiervoor geldend wettelijk maximum.

 

JAARWERKPLAN 2021

Doelstelling
Stichting KunstPost is in 2008 opgericht en stelt zich ten doel om binnen het stadsdeel Haagse Hout (Den Haag) kunst in de breedste zin van het woord te stimuleren, te ondersteunen en te promoten.
Bij KunstPost wordt kunst bottom-up georganiseerd. Dat wil zeggen dat individuele kunstenaars uit het stadsdeel zich via KunstPost kunnen verenigen om deel te nemen aan (gezamenlijke) activiteiten als tentoonstellingen, digitale presentaties, het geven van workshops en cursussen en het delen van netwerk.

Exploitatie LOOkatie 364
Daarnaast exploiteert KunstPost sinds juni 2017 het pand LOOkatie aan het Kleine Loo 364 in de wijk Mariahoeve (Den Haag) met ateliers, oefenruimtes, klaslokalen, vergaderruimtes, activiteitenruimte, expositieruimte en het vestzaktheater “KUNST & KOFFIE”. De exploitatie is low-budget en non-profit.
De ruimtes worden voor 80% permanent verhuurd aan kunstenaars, musici, een taalschool, de Stg. Lichtpuntjes voor Mariahoeve (voor sociale minima) en Stg. De Tuinen van Mariahoeve. De vergaderruimtes bieden regulier of incidenteel onderdak aan een kerkgenootschap, yoga-activiteiten, vergaderactiviteiten, workshops etc. In de eerste maanden van 2021 is de winkel verbouwd tot een multifunctionele ruimte met vestzaktheater, tentoonstellingsruimte, workshopruimte en (kunst)bibliotheek. In de wintermaanden heeft hier wekelijks ook de biologische markt “Lekker Nassuh” onderdak.

Projecten en educatie
Daarnaast ontwikkelt de Stichting KunstPost binnen de wijk Mariahoeve jaarlijks diverse kortlopende projecten met kunst als basis, waarbij een verbinding wordt gemaakt tussen de aangesloten kunstenaars en bewoners uit de wijk. De projecten van het afgelopen jaar 2020 waren speciaal ontworpen voor de lockdown-omstandigheden, zoals Quarantainekunst en de Bomenwandeling (Waarde in de wijk). In de afgelopen jaren is er ook aandacht besteed aan educatieprojecten op scholen, waarbij kunstenaars in de klas komen om uitleg te geven over hun werk en samen te werken met leerlingen.

Financiën
De Stichting KunstPost is een non-profitorganisatie die voor eigen kosten en risico bedrijf voert. De inkomsten voor exploitatie van het pand komen uit de verhuur van de ruimtes. De verhuur is feitelijk een gebruikersovereenkomst en geschiedt zonder winstoogmerk.
Daarnaast is er momenteel een private sponsoring voor het realiseren van de theater/galerieruimte. Gedurende de periode van de Corona-pandemie heeft de exploitatie te lijden gehad onder gedeeltelijke leegstand waardoor de begroting in de rode cijfers belandde. Gelukkig was er vanaf maart 2021 weer meer vraag naar ruimtehuur waardoor ook de levensvatbaarheid van de stichting verbeterde.
De kosten voor projecten worden voor 100% gefinancierd vanuit eenmalige fondswerving, met een personele uitvoering op vrijwillige basis.
Indien Stg. KunstPost wordt beëindigd, zal een eventueel positief saldo worden besteed aan een ANBI-organisatie met een soortgelijke doelstelling.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Jaarrekening 2020_ANBI_kunstpost_LOOkatie364