GebiedsCoöperatie Mariahoeve

Stichting KunstPost neemt het initiatief om de GebiedsCoöperatie Mariahoeve op richten. Hiertoe werken we samen met onder meer Wijkberaad Mariahoeve, Stichting Tuinen van Mariahoeve en verschillende actieve wijkbewoners zoals Anneloes Groot. Daarnaast werken we nauw samen met het Stadsdeelkantoor Haagse Hout.

De aanleiding voor het opzetten van een Gebiedscoöperatie is het feit dat Mariahoeve, samen met Marlot, focuswijk is voor de energietransitie. De initiatiefnemers zoeken de samenhang tussen de energietransitie en andere thema’s die spelen in de wijk, zoals blijvende toegang tot ruimte voor culturele en sociale initiatieven, de verschillen in draagkracht in de wijk, contact tussen verschillende culturele groepen, het behoud en versterking van het groene karakter van de wijk en het behoud van de architectuur in deze na-oorlogse wederopbouwwijk.

De doelstelling van de GebiedsCoöperatie is dan ook: Het welzijn van iedereen in Mariahoeve.

De Gebiedscoöperatie ondersteunt bewoners, lokale organisaties en lokale ondernemers in Mariahoeve met kennis, capaciteit en legitimiteit de discussie aan te gaan met de gemeente en investeerders om zo inclusieve en duurzame oplossingen voor complexe uitdagingen in de wijk te vinden.

“Een GebiedsCoöperatie biedt door het gemeenschappelijke doel de mogelijkheid – en de noodzaak – om belangentegenstellingen binnen de wijk te overstijgen, om vervolgens samen te werken aan een beter leefbare wijk, in overleg met de overheid en investeerders. Centraal staan ‘complexe uitdagingen van bewoners’, de zogenaamde ‘Wicked Problems’, die bewoners niet zelf op kunnen lossen, maar overheden of bedrijven ook niet vóór bewoners kunnen oplossen. Dat moeten de drie partijen – specifiek plaats- en tijds- gebonden – sámen doen.
Dit is in de geest van de aankomende Omgevingswet, waar de zogenaamde ‘Grote Opgaven’ als energietransitie, klimaatadaptatie, sociale cohesie, digitale veiligheid enzovoort centraal staan. Om als Gebiedscoöperatie, legitiem, geloofwaardig en effectief met de overheid en investeerders in ons gebied Mariahoeve (hopelijk ook Marlot) aan tafel te kunnen, én om bovendien bij te dragen aan de SDGs (dat is onderdeel van de legitimiteit van de GC), is veel onderling ‘voorwerk’ nodig. Hiervoor is kennisoverdracht, capaciteitsopbouw, samenwerking, leren onderhandelen nodig.
Uiteindelijk is de overtuiging dat deze organisatievorm en opzet in de loop van de jaren kan bijdragen aan:
1. Het ‘vullen’ van het ‘democratisch gat’ (Tine de Moor), doordat de bewoners een veel grotere stem krijgen in het betreffende gebied (in dit geval Mariahoeve). Zo kan een gevoel van eigenaarschap, van enige zeggenschap over je eigen leefomgeving, terugkomen.
2. Stabiliteit en weerbaarheid van het gebied en haar bewoners over de jaren heen wordt vergroot, doordat de gebiedscoöperatie wordt gedreven door een breed gedragen, goed onderbouwde, toekomstbestendige én historisch gewortelde langetermijn visie op het gebied (De overheid bepaalt de Grote Opgaves). Ambtenaren, investeerders en politieke coalities komen en gaan, maar de gebiedscoöperatie blijft bestaan (en vernieuwt zich continue door successen en falen en door de ALV).
3. Sociale cohesie. Door de gemeenschappelijke doelstellingen en het continue proces van creëren en onderhandelen met overheid en investeerders in een te overzien gebied (menselijke maat) ontstaat er een gevoel van ‘samen’, over sociaal-economische en culturele verschillen en generatiekloven heen. Feestjes vieren we niet ‘om mensen uit hun isolement te halen’, maar om een succes te vieren. Of we delen frustratie en verdriet. Een gemeenschappelijke doelstelling en de bijdrage die mensen hieraan kunnen leveren haalt mensen uit hun isolement en geeft zin aan hun leven.
4. Lokale werkgelegenheid. Als de GebiedsCoöperatie structureel en met een lange termijn visie (en korte termijn successen (!)) wordt aangepakt, vraagt dit om professionele capaciteit (aanjagen), en wordt de capaciteit van mensen, organisaties en ondernemers in de wijk als doende groter. Met de projecten houden we of creëren we lokale werkgelegenheid in de wijk. Grote ideeën, kleine stapjes. De energietransitie waar wij plotseling voorstaan als Focuswijk ‘provoceert’ een dergelijk initiatief, omdat het zo een ingrijpend proces is. “
Hubertine
Author: Hubertine